Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Güneş Enerjisi Nedir

Sponsorlu Bağlantılarx

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Güneş enerjisi, Güneş’ ten gelen ve ısı üretebilen, kimyasal tepkimelere yol açabi-len ya da doğrudan elektriğe dönüştürülebilen ışınım. Güneş son derece büyük bir e-nerji kaynağıdır ve Güneş ışınımıda Yer’ in aldığı en zengin enerji kaynağıdır, ama bu ışınım yoğunluğu (şiddeti) Yer yüzeyinde oldukça düşüktür. Bunun bir nedeni Yer’ i çevreleyen atmosferin ve bulutların, gelen Güneş ışığının yaklaşık % 54’ ünü soğur-ması ya da saçılıma uğratmasıdır. Buna karşın 20. yüzyılda Güneş enerjisi, kömür ve petrol gibi fosil yakıtların ta tersine son derece temiz ve tükenmez bir enerji kaynağı o-larak daha fazla ilgi çekmeye başlamıştır.
Yeryüzüne ulaşan Güneş enerjisinin yaklaşık % 50’ si görünür ışık, % 45’ i kızılö-tesi ışınım ve geri kalan az bir bölümü de morötesi ışınımdan oluşur. Bu ışınım ısıl (termal) enerji ya da elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Güneş enerjisini toplama ve ı-sıl enerjiye dönüştürmek için, düz kolektörler kullanılır. Yer yüzeyinde Güneş ışınımı-nın yoğunluğunun zayıf olması nedeniyle, her kolektör tipinin de yüzey alanının geniş olması gerekir.Dünyanın en çok Güneş ışığı alan, en sıcak bölgelerinde bile, bir kişinin bir günlük enerji gereksinimini karşılayabilmesi için kolektör yüzey alanın yaklaşık 40 m2 olması gerekir.En yaygın kullanılan düz kolektörler, bir ya da iki kat camla kaplanmış, karartılmış bir metal levhadan oluşur. üzerine Güneş ışığı düştüğünde cam ısınır. Bu ısı daha son-ra,taşıyıcı akışkan denen ve levhanın arka kısmında akıtılan bir hava ya da su ortama aktarılır. Böylece ısı ya doğrudan kullanılabilir ya da başka bir ortama aktarılarak de-polanabilir. Bu tip paneller genellikle su ve ev ısıtmada kullanılır. Isının geceleri ya da bulutlu günlerde kullanılmak üzere depolanması için, güneşli günlerde ısıtılan suyun doldurulduğu yalıtılmış kazanlardan yararlanılır. Bu su, havanın kapalı olduğu günler-den doğrudan kullanılabileceği gibi, tavan ya da zemine döşenen borulardan akıtılarak mekan ısıtmasında da kullanılabilir. Düz kolektörler,taşıyıcı akışkanları 66 oC – 93 oC’ ye kadar ısıtılabilir. Bu tip kolektörlerin verimi (yani aldığı güneş enerjisini ısı enerji-sine dönüştürme oranı), tasarımına bağlı olarak % 20 ile % 80 oranında değişir.
Daha yüksek sıcaklıklar istendiğinde odaklamalı kolektör kullanılır. Bu aygıtlar, geniş bir alan üzerinde toplandıkları güneş ışığını yansıtarak küçük bir karartılmış alıcı üzerine odaklar, böylece ışığın yoğunluğunu iyice arttırmış olur. Güneş fırını denen bu tip donanımlarda, dikkatle dizilmiş aynalar bulunur ve bu aynaların sayesinde Güneş ı-şığını odaklandığı hedefin sıcaklığı 2.000 oC’nin üzerine kadar çıkarılabilir. Bu ısı da-ha sonra çeşitli maddelerin yüksek sıcaklıklardaki özelliklerinin incelenmesinde ya da enerji tesislerindeki türbo elektrikli üreteçler içim buhar üreten buhar kazanlarının ça-lıştırılmasında kullanılabilir. Güneş fırınları, yüksek sıcaklık araştırmalarında önemli bir aygıt durumuna gelmiştir. Buhar üretmek içinde, hareketli aynalar öylesine ayarla-nabilir ki, içinde su akıtılan ve ısıtılan karartılmış boruların üzerine sürekli Güneş ışığı odaklanır.
Güneş ışınımı fotovoltaik piller aracılığıyla doğrudan elektriğe dönüştürülebilir. Güneş pili ya da fotopil denen bu aygıtlarda, bir metal ile silisyum gibi bir yarı iletke-nin ya da iki ayrı yarıiletkenin birleşme noktasına ışık düşürüldüğünde, bu noktada za-yıf bir elektrik gerilimi oluşur. Tek bir fotopilin üretebileceği elektrik gerilimi, bir vol-tun kesri düzeyindedir. Ama bu tip bir çok fotopil bir araya getirilerek, bir kilowattan fazla enerji elde edilebilir. Bu yolla hazırlanan modern güneş pillerinin enerji verimi % 7-11 dolayındadır; yani ışınım enerjisinin ancak bu kadarlık bir bölümünü elektrik e-nerjisine dönüştürebilir. Güneş ışınımı yoğunluğunun düşük olması da dikkate alındı-ğında, fotopillerden bugün ancak hesap makinesi ve saat gibi zayıf akımlar gerektiren aygıtlarda pratik olarak yararlanılabilmektedir. Meteoroloji ve haberleşme uydularında kullanılan güneş pilleri çok daha büyük donanımlardır.
Güneş enerjisinden, daha küçük ölçekli başlıca uygulamalarda da yararlanılmakta-dır. Örneğin bazı ülkelerde, yemek pişirmekte kullanılan özel tasarlanmış güneş ocak-ları vardır. Ayrıca, deniz suyunun buharlaştırılması yoluyla tuz üretiminde de Güneş e-nerjisinden yararlanılabilmektedir.
Bir gün boyu Yer’ in Güneş’ ten aldığı ışınım enerjisinin miktarı,dünya elektrik ü-retim kapasitesinin 200 bin katıdır. Bu, devasa bir enerji potansiyeli demektir. Güneş enerjisinden herkes serbestçe yararlanabilir, ama bunun uygulamaya konulabilmesi için, kurulması gereken toplama, dönüştürme ve depolama aygıtlarının maliyeti, pratik kullanım açısından henüz çok yüksektir.

GÜNEŞ PİLLERİ

Fotovoltaik etkiyi kullanarak, Güneşin ya da başka bir ışık kaynağının ışıma enerji-sinin bir bölümünü doğrudan elektriğe dönüştüren düzenek. Güneş pillerinden yararla-nan elektrik üreteçlerine, fotovoltaik üreteçler adı verilir. Güneş enerjisini önce ısıya, sonra elektriğe çeviren günısıl üreteçlere oranla, fotovoltaik üreteçler çok daha basittir; bunlar hiçbir devingen parça taşımaz, hiçbir akışkan kullanmaz ve düşük sıcaklıkta ça-lışabilir. Ayrıca, doğrudan güneş ışımasını (Güneşten gelen ışınlar) olduğu kadar yayı-nık güneş ışımasını da (atmosferden ve bulutlardan yansıyan) elektriğe çevirebilir; bu-na karşılık günısıl üreteçler (elektrik üretemi için çok az kullanılan, düzlem toplayıcılı üreteçler dışında) ancak doğrudan ışımayı kullanabilir.

Güneş Pillerinin Yapısı :
Bir güneş pili, iki temel bölümden oluşur. Birinci bölüm gelen ışımanın hemen tü-münü soğutacak ölçüde kalın, yarı iletken bir malzemeden yapılmış bir katmandır. Fo-tovoltaik etki, bu katmanda doğar: gelen ışınımın yeterli enerji (yarı iletkenin “yasak bant” genişliğinden büyük) taşıyan fotonları soğurularak bir elektron-delik çifti oluşu-muna yol açar. Ne var ki elektron-delik çifti çok güçlü bir birleşme ve elektrik akımı vermeden ısı açığa çıkarma eğilimi gösterir. İşte bu aşama, güneş pilinin ikinci temel bölümü olan yarı iletken eklem devreye girer. Soğurucu malzeme “N katkılı” yarı ilet-kense yani artık negatif elektron sağlanan “katkılayıcı” bir madde eklenmişse, bunu üstüne “P katkılı” (ters davranış) ince bir yarı iletken katman yerleştirerek, bir “P-N” eklemi oluşturulur. Böyle bir eklemde bir elektrik alanı ortaya çıkar ve “elektro-delik” çiftlerin, ayırarak bir elektrik akımı doğurur. Bu evrede fotopilin iki yanındaki kontak-lar kapalı bir devreye bağlanarak, oluşan akım toplanır.
Soğurucu madde “P katkılı” olduğunda, doğal olarak “N katkılı” bir yarı iletkenle birleştirilerek eklem oluşturulur. Aynı yarı iletken, eklemin her iki yanında kullanıl-mışsa bir “eşeklem” elde edilir. Tersi durumda, “ayrık eklem” ortaya çıkar. Bir P-N ekleminin kullanımı, gerçekte “elektron-delik” çiftlerini ayırmak için tek yöntem de-ğildir. Örneğin bir Schottky diyotundan da yararlanılabilir, yani bir yarı iletken/metal eklemine başvurulabilir. Ancak, P-N eklemi, en çok kullanılan yöntemdir.

Ayırt Edici Başlıca Parametreler :
Bir güneş pili, standart aydınlatma koşullarında (güneş ışınlarıyla normal ışınlan-ma, 1000 W/m2’ lik enerji, 25 oC’ lik çalışma sıcaklığı) ölçülen üç temel parametre uyarınca çalışır:
 Ikd kısa devre akımı, güneş pilinin uçları birbirine bağlandığında ürettiği akımın ye-ğinliğidir;
 Uad açık devre gerilimi, güneş pilinin uçları arasında, bir kapalı devreye bağlı değil-ken ölçülen potansiyel farkıdır;
 R verimi I akımı ile V gerilimi ikisinin en uygun değeri için güneş pilinin verdiği maksimum Pmax gücü ile aldığı Po gücü arasındaki orandır.
R veriminin değerini iki temel etken sınırlar. Birinci etken, belli bir güneş pilinin ı-şımasının tümünü çevirmeye elverişli olmayışıdır: yalnızca, yarı iletkenin “yasak bant” ına eşit bir enerji taşıyan fotonlardan, en iyi biçimde yararlanılır; düşük enerjili foton-lar soğurulmaz ve yasak banttan yüksek enerjisi olanların artık enerjisi ısı biçiminde yiter. İkinci etken ise, elektronların ve deliklerin birleşerek yok olmasını tam anlamıy-la önlemenin olanaksızlığıdır.

Başlıca Güneş Pili Gereçleri :

1-Tek kristalli silisyum : Yüksek arılıkta bir silisyumdur; çapı 15 cm’ ye ulaşan, onlar-ca kilogramlık külçeler, “Czochralski çekmesi” ve “yüzer bölge” yöntemi denen, iki kristal oluşum yöntemiyle elde edilir. Bu külçeler, çok güç bir biçme işlemiyle, ince rondelalar halinde (75-100 mm’ lik çap, birkaç yüz mikrometrelik kalınlık) kesilir. Bu rondelalar, güneş pilinin gövdesini oluşturmada kullanılır. Bu amaçla bir çok tamam-layıcı işlem uygulanır: yüzeysel katkılamayla bir eşeklem gerçekleştirme; metal kon-takları çökeltme; koruyucu kılıfla zırhlama. Silisyum bu alanda en çok kullanılan ge-reçtir. Tek kristalli silisyumdan yapılmış güneş pilleri çok iyi bir verim sağlar; labora-tuarda % 18 ve üretimde yaklaşık % 12-13.

2-Çok kristalli silisyum : Silisyumlu güneş pillerinin üretimindeki enerji ve maliyet tu-tarını azaltmak için tek kristalli “Czochralski” silisyumdan daha düşük kalitede (dola-yısıyla düşük arılıkta) bir malzeme üretmeye ve kullanmaya yönelik teknikler gelişti-rildi; böylece gerek külçe, gerek biçme işlemini ortadan kaldıran doğrudan levha biçi-minde (şerit halinde kristalleştirilmeye dayanan yeni yöntemler) “çok kristalli” silis-yum elde edildi. Verim daha düşük olmasına rağmen (yöntemlerin birçoğu için %8-10 arası) çok kristalli silisyumdan yapılan güneş pilleri, önem kazanmaktadır.

3-Galyum arsenür : En iyi verim sunan bir yarı iletkendir. Tek kristalli galyum arsenür kullanan güneş pillerinin verimi laboratuarda % 22’ ye ulaşır. Ne var ki çok yüksek maliyeti yüzünden bu güneş pillerinin kullanımı, pek yaygın olmayan yoğunlaştırmalı fotovoltaik üreteçlerle sınırlıdır.

4-“İnce katman” gereçler : Bunlar, yalnızca birkaç mikrometre kalınlıkta ve büyük yüzeyli ürünlerden oluşan gereçlerdir; maliyetleri ise verimleriyle orantılı olarak (üre-tim halinde % 8’ den az) oldukça düşüktür. Bu gereçler içinde en çok umut verenler, kadmiyum sülfür (bakır sülfür ile ayrık eklem halinde), amort silisyum ve çok kristalli galyum arsenürdür.

Fotovoltaik Üreteçler :
Fotovoltaik üreteçlerin büyük bir bölümü, düzlem panolu üreteçlerdir: güneş pille-ri, gruplar halinde (onlarca), sızdırmaz birimlere yerleştirilir; bu birimler de düzlem bi-çiminde sabit altlığa bağlanır; hiçbir devingen parça yoktur ve bir depolama gerekiyor-sa, yalnızca bataryalar eklenir. İkinci bir fotovoltaik üreteç kategorisi, “yoğunlaştırmalı üreteçler” den oluşur; bu aygıtlarda güneş pilleri, güneş ışığını yoğunlaştıran optik sis-temlerin odağına yerleştirilir. Böylece, gerekli güneş pili sayısı azalır; ama sürekli Gü-neş’ e yöneltmek zorunluluğu üretecin karmaşıklaşmasına yol açar.
Fotovoltaik bir üretecin ayırt edici özelliğini, “tepe gücü”, yani en iyi aydınlatma koşullarında verebileceği maksimum güç oluşturur. Fotovoltaik üreteçlerin başlıca uy-gulama alanı, birkaç watt ile birkaç yüz kilowatt arasında değişecek güçlerde elektrik akımı gerektiren ıssız bölgelerdir.Türkiye’de bölgelere göre güneş enerjisi potansiyeli


Radyasyon Enerjisi
Güneşlenme Periyodu

BÖLGE
Yıllık Ort.
kWh/m2.yıl
Max.
kWh/m2.yıl
Min.
kWh/m2.yıl
Yıllık Ort.
h/yıl
Max.
h/ay
Min.
h/ay

Güney Doğu Anadolu 1491.2
188.1
49.6
3016
407
126

Diyarbakır
1447.6
200.8
51.1
2946
388
110

Akdeniz
1452.7
176.6
48.9
2923
360
101

Antalya
1378.2
180
44.2
3062
385
139

İç Anadolu
1432.6
176.6
42.2
2712
381
98

Ankara
1491.8
204.2
42.6
2661
380
80

Ege
1406.6
168.7
40.9
2726
371
96

Bornova -İzmir
1229.9
163.5
37.5
2770
386
108

Doğu Anadolu
1398.4
182.8
48.6
2693
373
165

Erzurum
1298.8
167.9
48.1
2617
353
100

Marmara
1144.2
166.9
33.4
2528
351
87

Florya-İstanbul
1328.3
185.5
38.7
2369
357
76

Karadeniz
1086.3
141.7
34
1966
273
82

Trabzon
1008.6
144.3
35.5
1672
201
96Güneş Enerjisi Resimleri

 • 3
  Güneş enerjisi sistemi 3 yıl önce

  Güneş enerjisi sistemi

 • 1
  Güneş enerjisi 3 yıl önce

  Güneş enerjisi

 • 1
  Türkiye güneşlenme haritası 3 yıl önce

  Türkiye güneşlenme haritası

Güneş Enerjisi Sunumları

 • 2
  Önizleme: 3 yıl önce

  Güneş enerjisi sunusu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  GÜNEŞ ENERJİSİHazırlayanlar Hakan Arıcı Utku Gümüşay Görkem Tüzüner Burcu Taşköprü

  2. Sayfa
  GÜNEŞ VE GÜNEŞ ENERJİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

  3. Sayfa
  GÜNEŞ HAKKINDA GENEL BİLGİLERGüneş enerjisi, güneş ışığından enerji elde edilmesine dayalı bir teknolojidir. Güneşin yaydığı ve Dünya'mıza da ulaşan enerji, Güneş'in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında Güneş ışınımının şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m2değerindedir; ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. 

  4. Sayfa
  GÜNEŞ ENERJİSİDünyanın en büyük enerji kaynağıFosil yakıtlara alternatifElektrik ve ısı üretmede kullanılırÇevreciYenilenebilirYeryüzüne yılda düşen güneş enerjisi:Fosil yakıt rezevlerinin toplamının 160 katıNükleer, hidroelektrilk, fosil yakıt tesislerinin 15,000 katı

  5. Sayfa
  FOSİL YAKITLARIN ZARARLARIFosil yakıt kullanımı sebebiyle atmosferdeki karbondioksit miktarı son yüz yıl içinde 1,3 kat arttı.Önümüzdeki 50 yıl içinde 1,4 kat daha artabilirKarbondioksidin neden olduğu sera etkisi dünyanın ortalama sıcaklığını 0,7 derece arttırdı1 derecelik artış iklim kuşaklarında değişmelere neden olabilir3 derecelik artış buzulların erimesine, denizlerin yükselmesine ve kuraklığa neden olabilir

  6. Sayfa


  7. Sayfa
  ISI ENERJİSİNİN YAYILIMIIsı enerjisinin yayılımı üç şekilde olmaktadır:Temas ile (kondüksiyon)Taşınım ile (konveksiyon)Işınım ile (radyasyon)

  8. Sayfa
  Güneş Enerjisinin Avantajları ve Dezavantajları

  9. Sayfa
  AVANTAJLARIBol ve tükenmeyen yenilenebilir enerji kaynağıdır.Temizdir, çevreyi kirletici, duman, gaz, karbon monoksit, kükürt ve radyasyon vb. atıkları yoktur.Yerel uygulamalar için elverişlidir. Enerjiye ihtiyaç duyulan, hemen her yerde güneş enerjisinden yararlanmak mümkündür. Bir çakmağın, bir saatin, bir hesap makinesinin veya bir deniz fenerinin, bir orman gözetleme kulesinin enerji ihtiyacı yerinde güneş enerjisiyle rahatlıkla karşılanabilir.

  10. Sayfa
  AVANTAJLARIGüneş, tüm dünya ülkelerinin yararlanabileceği bir enerji kaynağıdır. Bu nedenle ülkelerin enerji bağımlılıkları ortadan kalkabilir. Birçok uygulamasında karmaşık teknolojilere gerek duyulmamaktadır. İşletme giderleri son derece düşüktür.Güneş enerjisi pilleri hücreleri, güneş enerjisi toplarken, hiçbir gürültü oluşturmaz. Diğer enerji elde kaynaklarına göre, tamamen sessiz bir enerji elde etme yöntemidir.

  11. Sayfa
  DEZAVANTAJLARIBirim yüzeye gelen güneş ışınımı az olduğundan geniş toplayıcı yüzeylere ihtiyaç vardır.Güneşten gelen enerji miktarı bizim isteğimize bağlı değildir ve kontrol edilemez.Sürekli olmadığından ısı depolama gerekmekte olup, depolama imkânları ise yüksek maliyetli ve sınırlıdır.Enerji ihtiyacının çok olduğu kış aylarında güneş ışınımı az, geceleri ise hiç yoktur.

  12. Sayfa
  DEZAVANTAJLARIGüneş ışınımından faydalanılan sistemlerin, güneş ışığını sürekli alabilmesi için çevrenin açık olması, gölgelenmemesi gerekmektedir.Güneş ışınımından yararlanılan birçok sistem yüksek ilk yatırım maliyetleri nedeniyle uzun amortisman sürelerine sahiptir. Su ısıtma sistemlerinde %60'a yakın verim sağlanırken güneş pillerinde bu oran %15 civarıdır fakat yeni melez sistemler ile (hidrojen üretimi) elektrik üretimi için bu oran %55 değerlerine gelebilir.

  13. Sayfa
  GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ VE KULLANIM ALANLARI

  14. Sayfa
  Konut ve iş yerlerinin ısıtılması ve soğutulmasıSıcak su temini ve yüzme havuzu ısıtmasıSera ısıtması ve tarım ürünlerinin kurutulmasıGüneş ocakları, fırınları, pişiricileriDeniz suyundan tuz ve tatlı su üretilmesiGüneş pilleriGüneş havuzlarıIsı borularıElektrik üretimiGÜNEŞ ENERJİSİNİN KULLANIM ALANLARI

  15. Sayfa
  Güneş Ocakları

  16. Sayfa
  Güneş ışınlarının yansıtılarak tek bir noktada toplanması (çukur ayna mantığı)Yakıtsız, ekonomik ve çevreciDevamlı kullanıldığında yılda 12 adet tüp tasarrufuParlak güneşte 130 – 140 dereceTüp gibi çevredeki oksijeni tüketmezGüneş Ocakları

  17. Sayfa
  Güneş Pilleri

  18. Sayfa
  Fotovoltaik etki ile çalışırIşığın etkisiyle yarıiletken üzerinden elektronlar koparak hareketlilik kazanırUzay araçlarında ihtiyaç nedeniyle bulundu%15-20 verimle çalışırDaha çok elektronik aletlerde kullanılırGüneş Pilleri

  19. Sayfa
  Isıl İşlemler

  20. Sayfa
  Yılda 300 gün güneş alan İspanya-Jumilla’da dünyanın en büyük güneş çiftliği 20,000 eve enerji sağlıyorElektrik üretimi ve su ısıtmada kullanılırAlüminyum, bakır gibi maddelerin üzerine titanyum kaplanarak güneş ışığının soğurulması sağlanırIsıl Sistemler

  21. Sayfa
  Soğrucu maddenin yüzeyinden gerçekleşen ışıma en üst katmandaki camın dışına çıkamazDoğalgaz, kömür gibi enerji kaynaklarına alternatifIsıl Sistemler

  22. Sayfa
  Güneş Enerjisiyle Çalışan Sistemler

  23. Sayfa


  24. Sayfa
  TÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİNİN KULLANIMI

  25. Sayfa
  EİE tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saattir; 110 gün gibi yüksek bir güneş enerjisi potansiyeline sahip olduğu göz önünde bulundurulursa gerekli yatırımların yapılması halinde Türkiye yılda birim metre karesinden ortalama olarak 1.100 kWh’lik güneş enerjisi üretebilir.

  26. Sayfa


  27. Sayfa
  Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası

  28. Sayfa


  29. Sayfa
  Türkiye’de güneş enerjisinin en yaygın kullanımı sıcak su ısıtma sistemleridir. Halen ülkemizde kurulu olan güneş kollektörü miktarı 2001 yılı itibariyle 7,5 milyon m2 civarındadır. Çoğu Akdeniz ve Ege Bölgelerinde kullanılmakta olan bu sistemlerden yılda yaklaşık 290 bin TEP ısı enerjisi üretilmektedir. Sektörde 100'den fazla üretici firmanın bulunduğu ve 2000 kişinin istihdam edildiği tahmin edilmektedir. Yıllık üretim hacmi 750 bin m² olup bu üretimin bir miktarı da ihraç edilmektedir.

  30. Sayfa
  Güneş kollektörlerinin ürettiği ısıl enerjinin birincil enerji tüketimimize katkısı yıllara göre Tablo 3’de verilmiştir.

  31. Sayfa
  Güneş Pilleri Güneş pilleri, halen ancak elektrik şebekesinin olmadığı, yerleşim yerlerinden uzak yerlerde ekonomik yönden uygun olarak kullanılabilmektedir. Bu nedenle ve istenen güçte kurulabilmeleri nedeniyle genellikle sinyalizasyon, kırsal elektrik ihtiyacının karşılanması vb. gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. Ülkemizde halen telekom istasyonları, Orman Genel Müdürlüğü yangın gözetleme istasyonları, deniz fenerleri ve otoyol aydınlatmasında kullanılan güneş pili kurulu gücü 300 kW civarındadır.

  32. Sayfa
  Ülkemizde 1960′ ların başlarında güneş enerjisi ilk defa alternatif enerji kaynağı olarak anlaşılmış ve bazı yatırımcılar konu ile ilgilenmiş ve üniversitelerde yapılan tez çalışmaları ile bu konu da çalışmalar başlamıştır. Bu konudaki ilk bilimsel çalışmalar Orta Doğu Teknik Üniversitesinde ve İstanbul Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir.Yine ilk pasif güneş enerjisi uygulaması Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 1960 lı yıllarda başlamış olmakla birlikte, uygulamalı çalışmalar ODTÜ bünyesinde 1975 yılında gerçekleştirilmiştir. Güneş enerjisi konusundaki çalışmalar ağırlıklı olarak ODTÜ, İTÜ, Yıldız ve Ege, Hacettepe, Erciyes, Çukurova, Hacettepe ve Fırat Üniversiteleri tarafından yaygın olarak yürütülmekle beraber, Türkiye’deki tek Güneş Enerjisi Enstitüsü Ege Üniversitesi bünyesinde 1978 yılında kurulmuş ve o günden itibaren faaliyet göstermektedir.

  33. Sayfa
  İTÜ ARIBA

 • 1
  Önizleme: 3 yıl önce

  Güneş pilleri sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ AYŞE NUR KOYUNBAKAN(0911211045)MUZAFFERE HİÇYILMAZ (0911211033)

  2. Sayfa
  İÇİNDEKİLER (İNDEKS):Güneş enerjisi nedir ?Güneş enerjisi özellikleri nelerdir ?Güneş enerjisi nasıl oluşur ?Güneş enerjisinin kullanımının Türkiye de ki ve dünyadaki önemi nedir ?Türkiye güneş enerjisini nasıl kullanıyor ?Güneş pili nedir ?Güneş pili kullanımının avantajları ve dezavantajları nelerdir ?

  3. Sayfa
  GÜNEŞ’İN ÖZELLİKLERİ VE BİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK GÜNEŞ

  4. Sayfa
  Güneş ve çevresinde bulunan gezegenlerden oluşan güneş sistemi dünya için, temel bir enerji kaynağıdır.Özellikle, dünyada yaşayan canlılar için vazgeçilmez bir kaynaktır.Bugün kullanılan çeşitli enerji kaynaklarının büyük kısmı, güneşin sebep olduğu olaylar sonucu ortaya çıkar.Günlük güneş enerjisi ile dünya aydınlatılabilmekte;yağışlar ile su döngüsü sağlanabilmekte ve en önemlisi de, fotosentez ile canlı yaşam sürdürülebilmektedir.Hayati önemdeki bu yıldızın endüstriyel manada da enerji üretimi mümkündür.

  5. Sayfa
  Güneş yarıçapı 700.000 km ( dünya yarıçapının yaklaşık 109 katı ), kütlesi 2*1030 kg ( dünya kütlesinin yaklaşık 330.000 katı ) olan bir yıldızdır.

  6. Sayfa


  7. Sayfa
  Güneşin merkezinde, temelde hidrojen çekirdeklerinin kaynaşmasıyla füzyon reaksiyonu meydana gelir.Güneşin merkezinde ve yaklaşık 15-16 milyon derecedir.Güneşin yaklaşık %90 ‘ ı hidrojendir.Güneşin korunda hidrojen çekirdekleri füzyon yaparak helyum çekirdekleri oluşmakta ve bu tepkimeler sonucu büyük bir enerji açığa çıkmaktadır.Güneşin toplam ışıması 3,8*1026 J/saniye olduğundan, güneşte bir saniyede yaklaşık 600 milyon ton proton, yani hidrojen tüketilmektedir.

  8. Sayfa
  Bu sayı ilk bakışta ürkütücü gibi gelse de, güneşin kütlesi ve bu kütlenin %90 ‘ ına yakın kısmının protonlar olduğu düşünülürse, güneşteki hidrojen yakıtının tüketilmesi için daha, yaklaşık 5 milyarlık bir süre olduğu ortaya çıkar.Bu yönüyle güneş insanlık için tükenmez bir enerji kaynağıdır.

  9. Sayfa
  Dünyaya ulaşan güneş enerjisi, güneşin daha serin ( yaklaşık 6000K ) ve birkaç yüz kilometrelik dar bir bölgesinden gelmektedir.Bu bölge, düşük yoğunlukta ( yaklaşık deniz yüzeyindeki hava yoğunluğunun 10-4 katı ) iyonlaşmış gazlardan oluşur ve görünür ışığı pek geçirmeyen birbölgedir.Bu bölgedeki atomlar, sıcaklıklarıyla orantılı olarak ışıma yaparlar ve böylece bu bölgenin ışımasına yol açarlar

  10. Sayfa


  11. Sayfa
  Dünyaya, güneşten saniyede, yaklaşık 4*1026 J ‘ lük enerji, ışınımlarla gelmektedir.Güneşin saldığı toplam enerji göz önüne alındığında bu çok küçük bir kesirdir; ancak bu tutar Dünyada insanoğlunun bugün için kullandığı toplam enerjinin 15-16 bin katıdır.Dünyaya gelen güneş enerjisi çeşitli dalga boylarındaki ışınımlardan oluşur ve güneş dünya arasını yaklaşık 8 dakikada aşarak dünyaya ulaşır. ( ışınımlar saniyede 300.000 km ‘ lik bir hızla, yani ışık hızıyla yol alırlar )

  12. Sayfa
  GÜNEŞ ENERJİSİNİN KULLANIM ALANLARI

  13. Sayfa


  14. Sayfa
  Güneş enerjisinin depolanabilmesi ve diğer enerji çeşitlerine dönüşebilmesi ısıl, mekanik, kimyasal ve elektrik yöntemlerle olur.Isı depolama veya çevrimde: Özgül ısı kapasitesi ve kolay bulunur ucuz maddeler kullanılır. Su, yağ, çakıl taşı yatakları bunlar arasındadır.Mekanik depolamada: güneşle çalıştırılan bir pompa ya da kompresör tarafından basılan yüksek basınçlı akışkan, uygun bir ortamda toplanır.Kimyasal depolamada: hidrat tuzlarından yararlanılır.Elektrik depolamada: enerji depolaması bataryalarla ( akü ) yapılır

  15. Sayfa
  Güneş enerjisi bu çevrimlerle ya da doğrudan: Kullanım suyu ısıtılması, yüzme havuzu ve limonluk ısıtılması; kaynatma ve pişirme; bitkisel ürünlerin kurutulması, su damıtılması yapıların ısıtılması ve soğutulması ( iklimlendirilmesi ) ; soğutma toplam enerji sistemleri ile ısı ve elektriğin birlikte üretilmesi; sulama suyu pompalanması endüstriyel işlem ısısı üretilmesi, elektrik üretilmesi ve fotokimyasal ve fotosentetik çevrimlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılır.

  16. Sayfa


  17. Sayfa
  GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARÜlkemizde güneş enerjisine yönelik uygulamalar da düşük sıcaklık uygulamaları ve yüksek sıcaklık uygulamaları olarak iki grupta incelenebilir.

  18. Sayfa
  1.SICAK SU SİSTEMLERİ Bu uygulamalardan en önemli ve ticari yönden başarı kazanmış olanları ve bunun içinde de sıcak su ihtiyacına yönelik olan çalışmalardır. Güneş enerjili su ısıtıcıları, bazı kaynaklarda evsel güneş enerjili sıcak su sistemleri olarak da geçmektedir.İlk defa 1975 yılında İzmir ‘ de imalatına başlanmıştır ve Türk halkı tarafından da bu teknoloji kabul görmüştür.

  19. Sayfa


  20. Sayfa
  Türkiye ‘ de üretilen güneş enerjili sıcak su ısıtıcılarının çoğu termosifon tip ısıtıcılardır.Bu sistem bir toplayıcı, depolama tankı ve bağlantı elemanlarından meydana gelmektedir.Kullanılan toplayıcılar ise düz toplayıcı, yoğunlaştıran toplayıcı veye vakumlu toplayıcı olabilmektedir.Ancak ülkemizde bu sistemlerde en yaygın kullanılan toplayıcılar genellikle düz toplayıcılardır.

  21. Sayfa
  2- BUHAR ÜRETİMİ Absorpsiyonlu soğutma ve sanayideki diğer uygulamalar için güneş enerjisi ile buhar üretimine yönelik çalışmalar ilk defa Taşdemiroğlu E. ( 1986 ) tarafından yapılmış çalışmalar ile başlamıştır.Türkiye ‘ de MKE ( Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ) silindirik parabolik toplayıcıları imal eden ilk kuruluş olarak dikkat çekmektedir

  22. Sayfa
  TÜRKİYE ‘ DE KURULAN GÜNEŞ EVLERİGüneş Enerjisi ile pasij ısıtma sistemlerinin binaların ısıtma yüklerine büyük katkısı olduğu açıktır.Türkiye ‘ de Karadeniz Bölgesi ile Kuzey Doğu Anadolu hariç güneş enerjisinin konutların ısıtılmasına olan büyük katkısı yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur.

  23. Sayfa
  - Türkiye ‘ de ilk güneş evi 1975 yılında Ortadoğu Teknik üniversitesinde tesis edilmiştir.Bina iki katlı olup 96,6 m2 alana haizdir.- Çukurova Güneş Evi 33 m2 olup, 1981 Temmuzunda kurulmuştur.- Maden Tetkik Arama Enstitüsü Güneş Evi ise, güneş pilleri ile çalışan sistemler mevcuttur.14 kWp yine 1981 yılında Marmaris Muğla da tesis edilmiş ve toplam alanı 113,5 m2 dir.- Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Laboratuarında da 1986 yılında toplam zemin alanı 3000 m2 olan bir güneş evi bulunmaktadır.

  24. Sayfa
  GÜNEŞ ENERJİSİNİNÜSTÜNLÜKLERİ VE DEZAVANTAJLARI

  25. Sayfa
  Güneş enerjisinin üstünlükleri şu şekilde sıralanabilir : Güneş enerjisi tükenmeyen bir enerji kaynağıdır.Güneş enerjisi, arı bir enerji türüdür.Gaz, duman , toz, karbon veya kükürt gibi zararlı maddeleri yoktur.Güneş, tüm dünya ülkelerinin yararlanabileceği bir enerji kaynağıdır.Bu sayede ülkelerin enerji açısından bağımlılıkları ortadan kalkacak.

  26. Sayfa
  Güneş enerjisinin bir diğer özelliği, hiçbir ulaştırma harcaması olmaksızın her yerde sağlanabilmesidir. Güneşi az veya çok gören yerlerde biraz verim farkı olmakla birlikte, dağların tepelerinde vadiler ya da ovalarda da bu enerjiden yararlanmak mümkündür.

  27. Sayfa
  Güneş enerjisi doğabilecek her türlü bunalımın etkisi dışındadır.Örneğin, ulaşım şebekelerinde yapacakları bir değişiklik bu enerjinin tümünü etkilemeyecektir.Güneş enerjisi hiçbir karmaşık teknoloji gerektirmemektedir.Hemen hemen bütün ülkeler, yerel sanayi kuruluşları sayesinde bu enerjiden kolaylıkla yararlanabilirler.

  28. Sayfa


  29. Sayfa
  Güneş enerjisinin kullanım problemleri : Güneş enerjisinin yoğunluğu azdır ve sürekli değildir.İstenilen anda istenilen yoğunlukta bulunmayabilir.Güneş enerjisinden yararlanmak için yapılması gereken düzeneklerin yatırım giderleri bugünkü teknolojik aşamada yüksektir.

  30. Sayfa
  Güneşten gelen enerji miktarı bizim isteğimize bağlı değildir ve kontrol edilemez.Bir çok kullanım alanının, enerji arzı ile talebi arasındaki zaman farkı ile karşılaşılmaktadır.Güneş enerjisinden elde edilen ışınım talebinin yoğun olduğu zamanlarda kullanılmak üzere depolanmasını gerektirir.Enerji depolaması ise bir çok sorun yaratmaktadır.

  31. Sayfa
  Dünyada güneş enerjisine bakış nasıl?

  32. Sayfa
  Güneşe Derneği Başkan Yardımcısı ve Norm Enerji Sistemleri Genel Müdürü İbrahim Erkan Yenen’in, 26 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler tarafından açılışı yapılan Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı sonrası yaptığı değerlendirme…

  33. Sayfa
  Güneşten elektrik üretme konusunda gelişmiş ülkeler önayak oluyorlar. Dünya lideri bir Avrupa ülkesi olan Almanya. Sadece 2007 yılında kurdukları irili ufaklı güneşten elektrik üretim sistemi sayısı 130 bin. Enerji Bakanı Hilmi Güler sık sık Almanya örneğini veriyor, örnek alınan ülke olarak. Bana sorarsanız Almanya’dansa aynı iklim kuşağı ve enlemde olduğumuz komşumuz AB üyesi Yunanistan’a bakmak daha mantıklı. Hem onlar da işin henüz başındalar.

  34. Sayfa
  Gerek ev ve işyerlerinde kurulacak sistemler gerekse güneş enerji santralarında yatırımın geri dönüş süresi için dünya ortalaması 5 yıl. Sektör, ticari canlılık için gerçek teşvikler bekliyor.

  35. Sayfa
  GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIMININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE TÜRKİYE ‘ DEKİ YERİ

  36. Sayfa
  Gerçek dünyamızdaki tüm enerji kaynakları güneşten türemiştir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan fosil yakıtları, yüzyıllar önce güneşten aldığı enerji sayesinde başkalaşıma uğrayarak bugünkü kullanılır şekle gelmişlerdir.Fosil yakıtlarının çok yakın gelecekte bitmeleri söz konusudur.Bu nedenle enerji ihtiyacının büyük bir kısmını başka enerji kaynaklarından mümkün olduğunca kısa sürede karşılanmalıdır.Alternatif enerji kaynaklarının en önemlilerinden biri de güneş enerjisidir.

  37. Sayfa
  Güneş enerjisinden istifade edebilmek için insanların yaptığı çalışmalar çok eski tarihlere dayanmaktadır. Kaynaklara göre ilk defa Sokrat(M.Ö 400)evlerin güney yönüne fazla pencere konularak güneş ışınımının içeri alınmasını belirtmiştir .

  38. Sayfa
  Arşimet (M.Ö250)içbükey aynalarla güneş ışınımını odaklayarak Sirakuza ‘yı kuşatan gemileri yakmıştır.Çalışmalar 1600 ‘lü yıllarda Galile’nin merceği bulmasıyla gelişme göstermiştir. İlk olarak 1725 yılında Belidor tarafından güneş enerjisi ile çalışan bir su pompası geliştirilmiştir.

  39. Sayfa
  Eski saraylara dikkat ederseniz(Dolmabahçe Sarayı ) oldukça fazla ayna göreceksiniz,güneş enerjisinin kullanımı açısından güzel bir örnektir.

  40. Sayfa


  41. Sayfa
  TÜRKİYE’ DE GÜNEŞ ENERJİSİNİN GELİŞİMİNİN TARİHÇESİ Güneş enerjisi, zirai ürünlerin kurutulması, soğuk mevsimlerde mahal ısıtması, evlerde havalandırma amacıyla ve tüm dünyada bilhassa gelişmiş ülkelerdeki yaygın uygulamaları ile kullanılmaktadır.Ülkemizde 1960 ‘ ların başlarında güneş enerjisi ilk defa alternatif enerji kaynağı olarak anlaşılmış ve bazı yatırımcılar ve üniversitelerde verilen tezler ile bu konuda çalışmalar başlamıştır.

  42. Sayfa
  Güneş enerjisi konusunddaki ilk ulusal kongre 1975 yılında İzmir ‘ de gerçekleştirilmiştir.Yine ilk pasif güneş enerjisi uygulaması Orta Doğu Teknik Üniversitesi ( ODTÜ ) bünyesinde 1975 yılında tesis edilmiştir.Güneş enerjisi konusundaki çalışmalar ağırlıklı olarak ODTÜ, İTÜ,Yıldız ve Ege Üniversiteleri tarafından yaygın olarak yürütülmekle beraber, Türkiye ‘ deki tek Güneş Enerjisi Enstitüsü Ege Üniversitesi bünyesinde 1978 yılında kurulmuş ve o günden itibaren faaliyet göstermektedir.

  43. Sayfa
  Uluslararası Güneş Enerjisi Derneği Türkiye Şubesi ( International Solar Energy Society Turkey Branch UGET-TB ) 1992 yılından itibaren Türk devletinin izniyle aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

  44. Sayfa
  Devlet Meteoroloji Enstitüsü ( DME ) geçen yüzyılın başından itibaren gittikçe artan sayıdaki istasyonlarda iklimsel verilerin kayıt edilmesi, değerlendirilmesi ve bilginin dağıtılması konusunda aktif olarak çalışmaktadır.

  45. Sayfa
  Diğer taraftan Elektrik İşleri Etüt İdaresi ( EİEİ ) de güneş enerjisi ile su ısıtma, aktif ve pasif mahal ısıtması, yoğuşturan toplayıcılar ve güneş pilleri konusundaki çalışmalara imkan sağlamaktadır.

  46. Sayfa
  Makine ve Kimya Enstitüsü ( MKE ) kurumu ise düzlemsel ve silindirik parabolik toplayıcıların üretimi, testleri ve pazarlamasına yönelik çalışmaları kısa sürelerle gerçekleştirilmiştir.Türkiye ‘ deki güneş enerjisi araştırmalarını temel olarak iki ana grupta toplamak mümkündür:

  47. Sayfa
  1. Güneş enerjisi potansiyelinin tespiti ve tayini hakkındaki çalışmalar2.Güneş enerjisi uygulamalrı ve teknolojileri ile ilgili uygulamalar

  48. Sayfa
  TÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİNİN KULLANIMI İLE İLGİLİ RÖPORTAJIsparta’nın Senirkent ilçesinde, Eyüp Tortop isimli vatandaş bahçesinde bulunan evinin damına yerleştirdiği sistemle elektrik üretiyor. Eyüp Tortop, “Bu sistemle 4 lamba, bir TV, bir de buzdolabını çalıştırıyorum. Üç adet 50′lik paneli, binlik invantörü, iki de 80 amperlik aküsü var

  49. Sayfa


  50. Sayfa
  Sistem 50 yıl garantili. Sistemin yeterli elektriği üretebilmesi için 3 saat güneş görmesi yeterli.” dedi. Tortop, elde ettiği enerji ile buzdolabının 24 saat çalıştığını ifade etti. Lambaları geceleri kullandıklarını, TV’yi de lüzum ettikçe seyrettiklerini belirten Tortop, “Daha önce jeneratörle bu eksikliği gideriyordum. O da masraflı oluyor ve bazen de arıza yaparak bizi karanlıkta bırakıyordu. Jeneratörü almadan önce şehir şebekesinden yararlanmak istedim. TEK‘in yaptığı hesaba göre yeraltına döşenecek kablo, saat ve abone ücreti için bana 5 bin TL masraf çıkarıldı. Halbuki güneş enerjisi sitemini 2 bin 500 TL’ye kurdurdum. Ürettiğim elektriği de aldığım akülerde depolayabiliyorum. Ben çok memnunum ve bağında, bahçesinde evi olan herkese tavsiye ederim.” şeklinde konuştu.

  51. Sayfa
  GÜNEŞ PİLLERİ

  52. Sayfa
  Güneş pillerin Türkiye'de çesitli adlandırılması oluyor. Bunların içinde en fazla kullanılanı: Güneş Pili, Güneş Paneli,Fotovoltaik Panel veya Solar Panel.Güneş pillerinin işlevi güneş veya solar kollektörlerinden farklıdır. Kollektörlerin işlevi güneşden gelen termik enerjiyi toplamak ve aktif veya pasif olabilen bir transfer sıvıya aktarılır. Bu sistemler genelde sıcak su elde edilebilmesi için kullanılır. 

  53. Sayfa
  Güneş Pili TürleriMonokristalin güneş pilleri 20% verimlik kapasitesindedir. Kalite ve verimlilik açısından monokristalin güneş pilleri en iyileridir ama üretimi teknik ve zaman açısından uzun sürdüğü için fiyat olarak pahalıdırlırdar. Monokristalin güneş pilleri uzun vadeli yatırım için en iyi seçenektir. 

  54. Sayfa
  Polikristalin güneş pilleri 16% verimlilik kapasitesindedir. Kalite ve verimlilik açısından polikristalin güneş pilleri monokristalin olanlar kadar iyi olmasa bile en fazla üretilen türlerdir, çünkü maliyeti daha düşük ve verimlilik/maliyet oranı hayli yüksektir.Polikristalin demek materyalin monokristaline göre tek kristalinden oluşmaması, yani materyal çok monokristalin olmasıdır ve materyal tüm olarak homojen olmamasıdır.

  55. Sayfa
  CIS-Hücreler ince tabakalı güneş pillerindendir. Klasik güneş pilleri (mono. veya polikristalin kalın tabakalı hücreler) 180-350 µm kalınlınlıktadırlar, CIS olanlar ise 5 µm kalınlıktadırlar. Düşük olan tabaka nedeninden dolayı maliyeti çok düşük olmalası ve verimliliği 10% kadar olmalası birçok açıdan avantajlıdır.CIS'in ayrıca ışığın band genişliğinin büyük bölümünün kullabildiği için kötü hava koşullarında bile istiklarlıdır. Ayrıca CIS teklonolojisi yarışeffaf güneş pili üretimi sağlamaktadır ve ileride belki pencerelerde veya güneş kolektörlerinde kullanma imkanı sağlayabilir.CIS teknolojisinin tek dezavatajı indiyum olmasıdır, çünkü indiyum'um dünyada sınırlı bir madde olması düşündürücüdür ama üretimde çok az kullanıldığı için şu an sorun olarak görülmüyor.

  56. Sayfa
  Kullanım İmkanları

  57. Sayfa
  Güneş pilleri elektrik üretimi için kullanılır. Güneş pilleri ile elektrik şebekesinden uzak yerlerde elektrik üretme imkanından yanı sıra elektrik şebekelerine elektrik üretip satma imkanı sunmaktadır.Türkiye Cumhuriyetinde 5346 No.lu kanunun [1] kabulunden sonra yenilenebilir enerjiler daha çok önem kazanmıştır.  Belgeli yenilenebilir enerji üreticilere satış garantisi veren bu kanunun benzerleri, çeşitli Avrupa Birliği ülkelerinde de uygulanmaktadır.

  58. Sayfa


  59. Sayfa
  Güneş Pilleri ve UygulamalarıTürkiye'de bu konudaki çalışmalar 1980'li yıllarda başlamıştır. İlk güneş pili ile çalışan ısı pompası Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Laboratuarında kurulmuştur. Elektrik İsleri Etüt İdaresi tarafından da 1983 yılından itibaren başlatılan çalışmalar sonucunda ilk güneş pilleri ile çalışan laboratuar ölçekli güç santrali Didim'deki Araştırma Laboratuarında 1998 yılı Haziranında tesis edilmiştir

  60. Sayfa
  1990'ların sonuna doğru bu yöndeki çalışmalar artarak devam etmiş ve dört adet güneş pilleri ile çalışan ve yaklaşık olarak toplam kurulu gücü 50 kWp olan sistemler telekomünikasyon amaçlı olarak Afyonkarahisar, Göcek, Uşak ve Kahramanmaraş'a kurulmuştur. Güneydoğu Anadolu bölgesinde toplam kapasitesi 100 kWp kurulu güce erişmiş olan güneş PV güç ünitesi Berke Barajında bazı ünitelerin ilk enerji taleplerini karşılamak için kurulmuştur.

  61. Sayfa
  Güneş pillerinin uygulanmasına yönelik özel sektör çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca güneş pili ile çalışan araçlar, aydınlatmalar, trafik şıkları şeklinde de uygulamalar mevcuttur.

  62. Sayfa


  63. Sayfa
  Ülkemiz coğrafi konumu nedeni ile yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş enerjisi yönünden oldukça şanslıdır. Ortalama olarak güneşten sağlanan enerji, yıllık 36x106 taş kömürüne eşdeğer enerji sağlayabilecek potansiyele sahiptir. Yılda 2640 saat güneş ışını alan ülkemizde, ortalama güneş enerjisi miktarı 290 w/m2 civarındadır.

  64. Sayfa
  Ülkemizde güneş enerjisinden faydalanarak sıcak su ihtiyacını gideren ev örnekleri, güney sahillerinde bol miktarda mevcuttur. Güneş enerjisi ile konut ısıtması, konut soğutması, sıcak su temini, sera ısıtması, elektrik enerjisi üretimi, yüzme havuzu ısıtması ve endüstrinin sıcak su gereksinimi karşılanabilmektedir

  65. Sayfa
  Yatırım İmkanları :Ada sistemi sizlere elektrik şebekesinden uzak yerde elektrik kullanımı sağlayacak ve genel yaşantınızı sürdürmeye imkan sağlayacaktır. Bunlar yayla evlerinde, kırsal alanda, yatınızda, sera sulamacılıkta vs. kullanılabilir.

  66. Sayfa
  Elektrik üretimi için güneş pilleri çok avantajlıdır, çünkü üretilen elektriği solar akümülatörlerine depolamadan elektrik şebekesine doğrudan satma imkanı oluşmaktadır.Elektrik kesintisine önlem olarak ayrıca evinizin elektriğe bağlayıp elektrikler kesildiğinde hiç farkına varmadan devreye geçer.

  67. Sayfa
  Fabrika elektrik üretimini kurulabilir. Bu büyük sistem ile büyük üretim tesislerin elektrik ihtiyacı karşılanır. Solar Fabrik tesisleri 0% CO2 emisyonu ile çalışmaktadır! Köylerin elektrik giderini karşılamak için güneş pili sistemi veya hibrid sistem (güneş pili ile rüzgar gülü) kurulabilir.

  68. Sayfa
   SOR BAKALIM  Güneş enerjisiyle çalışan sistemlerin avantaj ve dezavantajlarını sıralayınız.Güneş pili çeşitleri nelerdir.Çevrenizde güneş enerjisi veya güneş pili ile çalıştırılan sistemler hakkındaki gözlemlerinizi belirtiniz.

  69. Sayfa
  KAYNAKÇA :www.ünienerji.comhttp://www.bilgiustam.com tr.wikipedia.org/wiki/Güneş_paneli www.turkcebilgi.com

Güneş Enerjisi Videoları

 • 2
  3 yıl önce

  Güneş enerjisi nedir video

 • 1
  3 yıl önce

  Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji nedir

Güneş Enerjisi Soru & Cevap

 • 2

  3 yıl önce

  Soru : önemi nedir peki?
  güneş enerjisinin önemi nedir? yani neden kullanırız. güneş enerjisi olmazsa hangi ürünler çalışmaz mesela?

  3 yıl önce
  Dünyanın sınırlı enerji kaynakları olmasına rağmen güneş enerjisi muazzam bir güç ve son derece doğal bir enerji kaynağıdır. Çevreye zarar vermez, doğayı korur ve dünyanın kaynaklarını tüketmediği için çok önemlidir. Şu an kullandığımız enerji kaynakları dünyanın dengesini bozduğu ve tükendiği için artık herkesin güneş enerjisi sistemelerine geçmesi gerekmektedir. Güneş olmazsa gün ısılar çalışmaz. Bir çok ülke veya firma güneş enerjisi kullanarak elektirik üretiyor bunları üretemezler. Güneş enerjisiyle çalışan arabalar mesela onlar çalışmaz.

Güneş Enerjisi Ek Bilgileri

 • 4
  3 yıl önce

  Güneş enerjisinin başlıca kullanım alanları:
  Fabrika ve iş yerleri çevre aydınlatmaları,
  Park, bahçe, çevre, otopark aydınlatmaları,
  Geniş arazi aydınlatması,
  Evlerin elektrik ihtiyacının karşılamasında, (evlerin çatısına yerleştirilen güneş panelleri bu işlevdedirler)
  Acil ve / veya sürekli aydınlatma,
  Trafik işaret ve diğer ikaz levhaları,
  Cep telefonlarının şarj edilmesinde, (küçük güneş pilleri vasıtasıyla)
  Sıcak su üretilmesinde,
  Sokak aydınlatmasında,
  Güneş arabalarında,
  Hesap makineleri ve saatlerde,
  Yapay uydularda, (güneş panelleri aracılığıyla)
  Güneş kulelerinde,
  Yemek pişirmede, (güneş ocağı denen yoğunlaştırıcı sistemler güneş ışınlarını kapların üzerinde toplar.)
  Soğutma sistemlerinde, (güneşle üretilen sıcak suyu bazı ek düzeneklerle soğuk suya çevirmek de mümkündür.)
  Giysi ve çantalarda, (mp3 çalar ve mobil cihazların bazılarına küçük güneş pilleri yerleştirilmektedir.)


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Güneş enerjisi sistemi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin